Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Gratis
Hurtigere adgang end browser!
 

Jura

Indeks Jura

Justitias vægtskåle Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning.

47 relationer: Aftaleret, Anden Mosebog, Civilproces, De 10 bud, Dyr, Ejendomsret, Erstatningsret, Etik, Fogedret, Folkeret, Folketinget, Fordringsret, Forvaltningsret, Gud, Habeas corpus, Højesteret, Hjemmel, Humanitær folkeret, Immaterialret, Jura, Jurist, Kontrakt, Landsret, Lov (jura), Markedsføringsloven, Menneske, Obligationsret, Offentlig myndighed, Planter, Politik, Ret, Retspraksis, Retssædvane, Retsvæsen, Retsvidenskab, Romerriget, Selskab, Skik, Statsforfatningsret, Straffeproces, Strafferet, Studie, Tænketank, Traktat, Universitet, Videnskab, Voldgift.

Aftaleret

Aftaleretten er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og fastslår i §1 at Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. hvilket indbærer at parterne i realiteten selv fastslår deres “lov”.

Ny!!: Jura og Aftaleret · Se mere »

Anden Mosebog

Anden Mosebog, eller Exodus (hebr. ואלה שמות Ve-eleh shemot "Dette er navnene", gr. Ἔξοδος Exodus "Afgang" eller "Udvandring") er den anden bog i den jødiske torah og tanakh og i Det Gamle Testamente.

Ny!!: Jura og Anden Mosebog · Se mere »

Civilproces

Civilproces omhandler reglerne for hvordan en part kan få fastslået sin retsstilling over for en modpart – f.eks.

Ny!!: Jura og Civilproces · Se mere »

De 10 bud

Pergament over de ti bud opbevaret i Den portugisiske synagoge i Amsterdam.http://cf.uba.uva.nl/nl/publicaties/treasures/page/p34.html Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam De ti bud, eller Dekalogen, er en liste over religiøse og moralske imperativer, som spiller en vigtig rolle i jødedommen og kristendommen.

Ny!!: Jura og De 10 bud · Se mere »

Dyr

Dyr er en stor gruppe af flercellede organismer, der samles i riget Animalia eller Metazoa.

Ny!!: Jura og Dyr · Se mere »

Ejendomsret

Ejendomsret er den juridiske iværksættelse af den grundholdning, at det er muligt og ønskværdigt for et menneske at eje goder på en sådan måde, at den ene respekterer den andens ret til at forbeholde sig brugsretten til et gode, og at denne ret kan afhændes mod en passende kompensation, som udmåler godets øjeblikkelige og stedlige bytteværdi.

Ny!!: Jura og Ejendomsret · Se mere »

Erstatningsret

Erstatningsretten er et juridisk emne der behandles indenfor obligationsretten.

Ny!!: Jura og Erstatningsret · Se mere »

Etik

Etik og moral er begreber, der i bredeste forstand betegner synspunkter på, hvordan man bør opføre sig.

Ny!!: Jura og Etik · Se mere »

Fogedret

En fogedret er en afdeling af en byret, som på begæring tvangsfuldbyrder allerede fastslåede civile krav.

Ny!!: Jura og Fogedret · Se mere »

Folkeret

Den Internationale Domstol i Den Haag, der er organ for fortolkning af folkeretten. Folkeretten er det retsområde, der har at gøre med de regler og principper, der generelt regulerer forholdene mellem stater, mellem en stat og statsborger i et andet land og internationale organisationer.

Ny!!: Jura og Folkeret · Se mere »

Folketinget

Folketinget er navnet på Danmarks parlamentariske kammer.

Ny!!: Jura og Folketinget · Se mere »

Fordringsret

En fordringsret er en rettighed, en person har til at kræve en ydelse af en anden person.

Ny!!: Jura og Fordringsret · Se mere »

Forvaltningsret

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder og borgere, der blandt andet er reguleret af Forvaltningsloven.

Ny!!: Jura og Forvaltningsret · Se mere »

Gud

Gud har flere betydninger.

Ny!!: Jura og Gud · Se mere »

Habeas corpus

Habeas corpus er en procedure i common law landene hvorved en frihedsberøvet person kan få efterprøvet en frihedsberøvelses lovlighed ved en domstol.

Ny!!: Jura og Habeas corpus · Se mere »

Højesteret

| | Appelmuligheder ved de danske domstole. Højesteret er Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans.

Ny!!: Jura og Højesteret · Se mere »

Hjemmel

Hjemmel er juridisk sprog.

Ny!!: Jura og Hjemmel · Se mere »

Humanitær folkeret

Humanitær folkeret, også kaldet krigsret, er det område indenfor folkeretten, der beskæftiger sig med Geneve Konventionerne og Haag Konventionerne, såvel som hertil efterfølgende traktater, sager og sædvaner i folkeretten.

Ny!!: Jura og Humanitær folkeret · Se mere »

Immaterialret

Immaterialret eller intellektuel ejendomsret er en fællesbetegnelse for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser, fx kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning, designs og forretningskendetegn.

Ny!!: Jura og Immaterialret · Se mere »

Jura

Justitias vægtskåle Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning.

Ny!!: Jura og Jura · Se mere »

Jurist

J.H. Wessels humoristiske fremstilling af en arbejdende jurist (th.), der retter bager for smed, fra digtet ''Smeden og Bageren. Tegningen er af Theodor Kittelsen. En jurist er en person, som beskæftiger sig med jura.

Ny!!: Jura og Jurist · Se mere »

Kontrakt

En kontrakt er et ”løfte” eller en ”aftale” der er indgået mellem personer og/eller virksomheder.

Ny!!: Jura og Kontrakt · Se mere »

Landsret

Landsretterne er to domstole, der blev oprettet i 1919 til afløsning af de hidtige landsoverretter.

Ny!!: Jura og Landsret · Se mere »

Lov (jura)

Ved lov i juridisk forstand forstås en given forskrift eller et givet regelsæt, der skal følges af de, hvis adfærd loven tager sigte på at regulere.

Ny!!: Jura og Lov (jura) · Se mere »

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven er en markedsretlig lov, der har til formål at implementere en række EU-direktiver og at sikre en virksom konkurrence på markedet.

Ny!!: Jura og Markedsføringsloven · Se mere »

Menneske

Det tænkende Menneske (latin: Homo sapiens eller Homo sapiens sapiens) er Jordens mest udbredte art af pattedyr og den eneste nulevende art af slægten Homo.

Ny!!: Jura og Menneske · Se mere »

Obligationsret

Obligationsretten er en juridisk disciplin indenfor privatretten/civilretten, der vedrører læren om parternes indbyrdes retsstilling i formueretlige skyldforhold.

Ny!!: Jura og Obligationsret · Se mere »

Offentlig myndighed

En offentlig myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling.

Ny!!: Jura og Offentlig myndighed · Se mere »

Planter

Planter (Plantae) eller planteriget er et rige, der hører under eukayoterne.

Ny!!: Jura og Planter · Se mere »

Politik

Der drives politik på anti-slaveri kongressen i 1840 Politik (fra græsk: (πολιτεία)) er et begreb, der både kan referere til processen med hvilken en gruppe tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for et område, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne i praksis samt selve indholdet i den politiske diskurs (det der foreslås gennemført).

Ny!!: Jura og Politik · Se mere »

Ret

Ret har flere betydninger, se disse artikler.

Ny!!: Jura og Ret · Se mere »

Retspraksis

Retspraksis er en retskilde, der består af domstolenes tidligere domme i sager, hvilket i nogle tilfælde har betydning for afgørelsen af lignende sager.

Ny!!: Jura og Retspraksis · Se mere »

Retssædvane

Ved en retssædvane forstås en handlemåde, som et samfunds medlemmer almindeligt, stadigt og længe har fulgt ud fra en overbevisning om at være retligt forpligtet eller berettiget.

Ny!!: Jura og Retssædvane · Se mere »

Retsvæsen

Retsvæsen er fællesbetegnelse for den del af statsmagten, som består af domstolene samt politi og anklagemyndighed.

Ny!!: Jura og Retsvæsen · Se mere »

Retsvidenskab

Retsvidenskab er den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med jura.

Ny!!: Jura og Retsvidenskab · Se mere »

Romerriget

Romerriget (Imperium Rōmānum) var de 200 år mellem den romerske republik og kejserriget.

Ny!!: Jura og Romerriget · Se mere »

Selskab

Et selskab er en gruppe eller sammenslutning, f.eks.

Ny!!: Jura og Selskab · Se mere »

Skik

Skik betyder tradition eller sædvane, dvs.

Ny!!: Jura og Skik · Se mere »

Statsforfatningsret

Statsforfatningsret er det juridiske studium af en stats forfatning, der som oftest indeholder de grundlæggende kompetencefordelinger mellem de forskellige statsorganer, samt forskellige friheder og rettigheder for statens borgere.

Ny!!: Jura og Statsforfatningsret · Se mere »

Straffeproces

Straffeproces er den måde, som offentlige straffesager gennemføres på.

Ny!!: Jura og Straffeproces · Se mere »

Strafferet

Strafferet betegner den del af juraen, der omhandler kriminalitet og dens følger, og som giver mulighed for idømmelse af straf til lovovertræderne.

Ny!!: Jura og Strafferet · Se mere »

Studie

Ordet studie bruges om flere ting.

Ny!!: Jura og Studie · Se mere »

Tænketank

En tænketank (på engelsk også kendt under den mere officielle betegnelse policy institute) er en gruppe eller organisation, der giver råd og bringer nye ideer på banen inden for et bestemt område, ofte inden for kategorierne samfundsforhold, politik, erhvervsliv, teknologi eller sikkerhedspolitik.

Ny!!: Jura og Tænketank · Se mere »

Traktat

En traktat er en aftale mellem to (eller flere) suveræne stater.

Ny!!: Jura og Traktat · Se mere »

Universitet

Et universitet (af latin universitas: "helhed") eller college (Latin: collegium) er en institution, der driver uddannelse og forskning på højeste videnskabelige plan.

Ny!!: Jura og Universitet · Se mere »

Videnskab

Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af almen anvendelig viden, samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode.

Ny!!: Jura og Videnskab · Se mere »

Voldgift

Voldgift (af gammeldansk waldgift - wald 'magt' og gift 'overgivelse') er betegnelsen for en indgået aftale om, at parter i en eventuel tvist giver afkald på at indbringe uoverensstemmelserne for domstolene, men i stedet erklærer sig indforstået i at lade en sagkyndig opmand (under betegnelsen voldgiftsret) afgøre tvisten endeligt og bindende for de involverede parter.

Ny!!: Jura og Voldgift · Se mere »

Omdirigeringer her:

International privatret, Jurastudiet, Juridik, Juridiske, Juris, Offentlig ret, Privatret, Procesret.

UdgåendeIndgående
Hej! Vi er på Facebook nu! »